Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning,
materialteknik, gruv- och anläggningsindustri

Frågor och svar

F: Vad tillverkar Sandvik?
S: Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem.

F: Vilken är Sandviks affärsidé?
S: Att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för kunderna.

F: Hur många anställda jobbar på Sandvik - och hur är fördelningen mellan olika länder?
S: För närvarande har vi cirka 47 000 anställda. Se tabellen för fakturering och anställda för de tio största marknaderna på sidan för nyckeltal.

F: Vilka är de omsättningsmässigt största marknaderna? Länderna?
S: Se ovan.

F: Hur kontaktar man Sandviks olika bolag ute i världen?
S: Sök på sandvik.com under our locations.

F: Finns det flera varumärken än Sandvik inom koncernen?
S: Sandvik är varumärket för bland annat Sandvik Coromant, Sandvik Materials Technology, Sandvik Hard Materials, Sandvik Mining, Sandvik Construction och Sandvik Process Systems. Men det finns också en mängd andra varumärken.

F: Vad gör Sandvik på miljöområdet?
S: Läs här om Sandvik och miljön. Där finns bland annat vår miljöpolicy.

F: Hur mycket satsar Sandvik på forskning och utveckling?
S: Ungefär 3 miljarder kronor årligen. Läs mer i Årsredovisningen.

F: När bildades Sandvik?
S: Sandvik bildades 1862, börsnoterades 1901.

F: Hur ser Sandviks historia ut?
S: En lista över de viktigaste händelserna finns här.

F: Koncernens finansiella mål?
S:

Årlig tillväxt, totalt 8%
Avkastning på sysselsatt kapital 25%
Utdelning, andel av vinst per aktie 50%
Skuldsättningsgrad < 0,8

F: Vilken är utdelningspolicyn?
S: Det överordnade ekonomiska målet för Sandvik-koncernen är att skapa en attraktiv avkastning och värdetillväxt för dem som investerar i Sandvik-aktien. Målet är att Sandvik-aktiens utdelning och värdetillväxt skall ligga över genomsnittet för vår bransch och att utdelningen skall uppgå till 50 procent av vinsten per aktie. Läs mer om detta i Årsredovisningen.
Se även historisk utdelningsinformation.

F: Konkurrenter?
S: För information om konkurrenter, se den senaste investerarpresentationen.

F: Kreditranking?
S: Sandviks kreditvärdering hos Standard & Poor's är A-2 för kort upplåning och BBB+ för lång upplåning (gäller sedan maj 2011).

F: Vilka företag har Sandvik förvärvat den senaste tiden?
S: Förteckning över företagsförvärven sedan 1993 finns under Bolagsinformation i Investeraravsnittet.

F: Förvärvskriterier?
S: En huvudinriktning är att företag som förvärvas skall ha en verksamhet som ligger inom ramen för våra tre affärsområden och förstärker vår ställning på marknaden. Dessutom kan förvärv bli aktuella inom branscher som ligger nära vårt kompetensområde.

Målsättningen kan vara att etablera oss i en ny produktnisch eller förstärka vår ställning på etablerade områden. Förvärvet av Diamond Innovations är ett exempel på denna strategi. Det gjorde oss direkt världsledande inom metallbearbetning med superhårda material. Förvärvet av Tamrock innebar en helt ny position inom gruv- och anläggningsindustrin och var grunden för bildandet av affärsområdet Mining and Construction.

Förvärven kan tillföra nya applikationsområden. Här kan Kanthal tjäna som ett exempel. Företaget är världsledande inom metalliska och keramiska motståndsmaterial samt olika former av avancerade värmesystem och har breddat kunnandet och utbudet inom affärsområde Materials Technology.

Förvärv kan ha som utgångspunkt att vi vill bli starkare inom ett geografiskt område eller tillföra en ny kanal till marknaden. Köpet av Rysslands största hårdmetalltillverkare MKTC gav oss ett fotfäste på den ryska marknaden. Genom förvärvet av den polska verktygstillverkaren Baildonit fick vi en stark position i Polen och andra länder i östra Europa. Amerikanska MRL öppnade dörren till landets elektronikindustri för våra motståndsmaterial och system.

Ett förvärv kan också betyda att vi tillför ett nytt starkt varumärke till koncernen. Förutom Kanthal är Walter ett bra exempel på detta. Det är ett mycket starkt varumärke inom metallbearbetning.

Ett kriterium vid våra förvärv är att det nya företaget skall bidra positivt till koncernens resultat inom 1–2 år. Grundtanken är att det förvärvade företaget ökar lönsamheten på kort sikt även om det initialt kan krävas vissa strukturinsatser. Detta är och har varit en framgångsrik strategi.

F: Vilka är de största aktieägarna?
S: Se aktuell lista över de tio största ägargrupperna.

F: Finns det något bonussystem till chefer?
S: Styrelsen beslutade att från och med 2006 införa ett kontantbaserat program för långsiktig variabel lön (LVL). Syftet med LVL är att med en gemensam målbild för ledande befattningshavare och aktieägare skapa en koppling till framåtriktade prestationsmål för att långsiktigt öka företagets värde. Detta sker genom ett gemensamt koncern- och affärsområdesövergripande fokus och styrning mot lönsam tillväxt. Vidare är syftet att öka möjligheterna att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

Ytterligare läsning om detta finns i not 3.5 i Årsredovisningen.

F: Ökar/minskar andelen inköpta tjänster?
S: Låg andel - ungefär oförändrat.

F: Vilka är informationsansvariga på Sandvik?
S: Här finns länk till informationsansvariga inom Sandvik AB

Övriga hittar du här:

Sandvik Machining Solutions
Jenny Fredriksson
+46 26 26 60 26
info.tooling@sandvik.com

Sandvik Coromant
Björn Roodzant
+46 (0) 26 26 66 81
info.coromant@sandvik.com

Sandvik Materials Technology
Lena Berg
+46 26 26 31 11
lena.berg@sandvik.com

Sandvik Mining
Conny Rask
+46 26 26 51 49
conny.rask@sandvik.com

Sandvik Construction
Satu Rämö
+358 (0) 205 443 455
satu.ramo@sandvik.com

Artikelfunktioner

Relaterad information

Kontakta oss

Har du en egen fråga?

Skicka den till info.group@sandvik.com!